Algemene voorwaarden DeLetterman.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeLetterman.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met DeLetterman.nl en ReklameExpress.nl.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

DeLetterman.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 1. Overeenkomst

1.1 Onder overeenkomst wordt verstaan:

De afspraken, schriftelijk of digitaal vastgelegd, op grond waarvan DeLetterman.nl zicht verbindt tot levering van Dienst(en) en/of Producten aan Koper, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Een opdracht is uitsluitend via internet en e-mail bij ons te plaatsen.

Nadat uw opdracht bij ons geplaatst is ontvangt u van ons een geautomatiseerde

bevestiging per e-mail.

Levering via de Site is in beginsel alleen binnen Nederland en Belgie mogelijk.

1.3 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DeLetterman.nl.

1.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Koper gewenste wijziging in de overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden alleen voor productie artikelen en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 1. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte vermeld.

De prijscouranten en prijsvermeldingen van DeLetterman.nl zijn geen offerte.

2.2 Als Koper aan DeLetterman.nl gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag DeLetterman.nl uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Koper is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte gegevens zoals tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

In geval van maatwerk staat de Koper in voor de door hem opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen.

Geleverd maatwerk is niet te retourneren aan DeLetterman.nl.

2.3 Zichtzendingen zijn niet mogelijk.

3 Prijzen

3.1 De vermelde prijzen van de producten zijn exclusief BTW en zonder verzendkosten en hebben betrekking op het product “onbeletterd” tenzij anders is vermeld en worden afgeleverd zonder plaatsing en of montage ter plekke.

De afbeeldingen op onze site zijn ter illustratie beletterd.

3.2 Montage- en/of installatiewerkzaamheden worden separaat gefactureerd.

 1. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie door middel van;

-Via Ideal internetkassa ( direct online)

-Via Rabo telebankieren direct.

-Vooruitbetaling (Hierbij gaat de levertijd in na ontvangst van het bedrag)

-Volgens factuur binnen 14 dagen (na eerste opdracht en volledige registratie)

-Eenmalige machtiging/automatische incasso

Door het verstrekken van uw bankgegevens verklaart u dat u gerechtigd bent over deze bankrekening te beschikken en dat het saldo op deze rekening het toestaat het bestelbedrag af te schrijven.

Wanneer het incasseren van een factuur niet lukt bent u verplicht de rekening binnen 1 week na ontvangst van een door ons verstuurde betalingsherinnering op ons bankrekeningnummer te voldoen.

Wij behouden het recht voor om bij een niet uit te voeren incasso administratiekosten te berekenen.

4.2 DeLetterman.nl is ten alle tijden gerechtigd om van Koper te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens

DeLetterman.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat tot uitvoering van de Overeenkomst wordt overgegaan.

Weigering van de Koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft het recht

de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn recht op vergoeding van eventuele door hem geleden schade dan wel gemaakte kosten.

4.3 De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. Een (of meer) overeengekomen betalingstermijn(en) niet word(t)(en) nageleefd;
 2. Koper in staat faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelenstelling is aangevraagd;
 3. Enig beslag door derden op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;
 4. Koper overlijdt, of zijnde een rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel het bedrijf van Koper wordt geliquideerd.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DeLetterman.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden.

 1. Levertijd

5.1 DeLetterman.nl streeft ernaar de bezorging en levering zo snel mogelijk te doen.

Alle standaard voorraadproducten en plakletters worden binnen 1 tot 2 werkdagen verzonden, na akkoord en betaling.

5.2 De levering van productie en overige producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

5.3 De levertijd gaat in na onze acceptatie en op het op moment van verschaffen van de voor de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens door de Koper.

5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat bent u in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Deelleveringen zijn toegestaan. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst en kan derhalve als zodanig worden gefactureerd.

 1. Verzending

6.1 Ons leveringsgebied is Nederland en Belgie, bestellingen in Nederland en Belgie worden verstuurd per Post.nl, DHL, Holland Express Partners of via onze eigen bezorgdienst.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de bezorging door derden.

6.2 De producten worden goed verpakt en reizen op risico van DeLetterman.nl tot het moment van ontvangst.

U bent gehouden de goederen in ontvangst te nemen op het moment van aanbieden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door DeLetterman.nl geleverde Producten, blijven het eigendom van DeLetterman.nl tot het moment van betaling van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen ter zake van verschuldigde rente en kosten, op Koper uit alle met Koper gesloten overeenkomsten.

7.2 Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag te leveren.

 1. Reclames

8.1 Koper is verplicht de Producten bij aflevering terstond te onderzoeken.

Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende het geleverde

respectievelijk de facturering direct te melden en ons schriftelijk te berichten binnen 1 week.

8.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

8.3 Voor misverstanden, onduidelijkheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel is DeLetterman.nl  geen aansprakelijkheid te verwijten, mede door de aanwezigheid bij DeLetterman.nl van virusprotectie.

 1. Garantie

9.1 DeLetterman.nl staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten en zal bij problemen zorgen voor een adequate oplossing en/of herstel.

Met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

9.2 Letterwinkel;

Schrijffouten en/of onvolledigheden in door u bestelde tekst kunnen door ons niet gecorrigeerd worden.

Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor fouten in de aangeleverde teksten uit.

-Fouten in snijteksten ontstaan bij productie door DeLetterman.nl worden kosteloos nagestuurd dezelfde dag nog.

9.3 Webwinkel;

-Beschadigde producten en of beschadigingen worden na beoordeling door DeLetterman.nl hersteld of omgeruild tenzij deze ontstaan zijn na verzending.

-Bij fabricagefouten gelden de garanties van de betreffende fabrikant/leverancier.

9.4 Er kan geen beroep gedaan worden op de garantiebepalingen. Indien: De Koper of derden namens de Koper-zonder schriftelijke toestemming van DeLetterman.nl aanpassingen, reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft verricht; of het geringe afwijkingen in kleur, materiaal e.d. betreft.

-Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik en of behandeling, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken.

-Foutief geplakte tekst of onvoldoende schoon en vetvrij gemaakte ondergrond.

9.5 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op ons adres.

 1. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

10.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

 1. Overmacht

11.1 ReklameExpress heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DeLetterman.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere

tekortkoming welke niet aan DeLetterman.nl kan worden toegerekend.

 1. Ontbinding

12.1 Als ontbinding van een overeenkomst gewenst is kan dit uitsluitend schriftelijk en alleen voordat verzending/productie heeft plaatsgevonden.

12.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zijn verplichtingen op te schorten, indien hij reeds zelf in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

12.3 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding ongedaan making van reeds door DeLetterman.nl verrichte prestaties als ontwerp/productie en tekeningen heeft DeLetterman.nl recht op betaling voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 DeLetterman.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door geleverde goederen en producten welke onrechtmatig gebruikt en verwerkt worden, of op eigendommen van derden aangebracht worden.

13.2 Voor de inhoud van door u bestelde teksten ligt de verantwoordelijkheid bij uzelf.

Door uw opdracht te accepteren geven wij niet aan het ermee eens te zijn.

We behouden ons het recht voor racistische en of beledigende teksten te weigeren.

 1. Auteursrecht

14.1 Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten.

14.2 Wij zijn op geen enkele manier verplicht de door u aangeleverde of vervaardigde voorbeelden te bewaren. 

 

Copyright 2024 DeLetterman.nl beeld en tekst, op gebruik van fotomateriaal en teksten vermeld op de website van DeLetterman.nl is het eigendomsrecht van toepassing. Bij gebruik voor commerciele doeleinden is toestemming vereist.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »